• 13
 • 12
За продуктите
Каталог Предимства Производство

DEM4

Екологично безупречна и високо ефективна

Концепцията за социална и екологична отговорност е неделима част от Идеологията на Здравето, залегнала в основата на бизнеса на Vision. Компанията е убедена, че напредъкът, постигнат в ущърб на екологията, природните ресурси или човешкото здраве всъщност представлява регрес. Според Vision, нито един бизнес не може да се смята за етичен, още повече за социално отговорен, ако той нанася вреда на природата или човека.

Закономерен резултат от придържането към концепцията за социална и екологична отговорност е създаването на виртуалната лаборатория DEM4 през 2009 година. В този случай, определянето й като «виртуална» следва да се разбира като «ненанасяща материални щети на околната среда и на човека».

Иновационни технологии в здравеопазването
Лабораторията DEM4 се занимава с изследване, разработка и производство на продукти за поддържане на здравословен начин на живот.

Основната цел на лабораторията е осигуряване на високо качество на живот. DEM4 се движи към постигането на тази цел благодарение на иновационния си подход, благодарение на нейния фокус върху специализацията и постигането на безупречно качество на продуктите, създавани с участието на квалифицирани специалисти.

Лабораторията DEM4 постига поставените цели, в това число чрез укрепване на дългосрочните делови отношения и сключване на партньорски съглашения, касаещи разработването на формули, доставките и маркетинговата подкрепа.

При «изграждането» на лабораторията DEM4 не е унищожен нито един милиметър зелени насаждения. За осигуряването на нейната жизнена дейност не е използван нито един миливат енергия. В резултат на нейната дейност не е създаден нито един милиграм боклук. При това, приносът на лабораторията DEM4 в създаването на един здрав социум и в управлението на качеството на живот е реален и значим.

В нашия случай думата «лаборатория» има съвсем буквален смисъл: laboro — работя. Това предприятие не е обременено с никакви допълнителни функции и бюрокрация и изпълнява ясно очертаните си задачи с невероятно висок коефициент на полезно действие.
Абсолютно уникалната научна организация на труда и взаимодействието между различните отдели позволяват на лабораторията DEM4 да бъде мобилна при вземането на решения и стремителна при тяхното осъществяване, както и безупречно етична и високодоходна.

Най-голямото богатство на лабораторията са нейните суперпрофесионалисти: учените, хората, заети в производството, управленските кадри и маркетолозите. Всички те, в качеството си на сътрудници в различни научни учреждения и производствени концерни в Америка, Европа и Азия, имат статут на представители на DEM4.

Работата на лабораторията DEM4 се оглавява от Президента на Компания Vision Дмитрий Буряк. Необходимо условие един специалист да стане представител е наличието на ефективен личен опит, спомагащ за повишаване качеството на живот и за формиране на здрав социум. Задължително условие е всеки представител да споделя философията Възможност за Отлично Здраве.

DEM4 означава Direct Effect Management (ефикасно, пряко управление във всички посоки). Отнесено към създаването на един продукт, това означава пълен контрол и проследяване на целия производствен процес, като се започне от създаването на формулата и се завърши с начина на разпространение, за да стигне продукта до потребителите.

 • Прочете по-подробноОткрыть или Закрыть

  Как се създават нашите продукти
  Научна база


  • при създаването на всяка една формула, ние много старателно и задълбочено проучваме свойствата на всяка съставка;
  • ние си сътрудничим с университети и международни научни организации от Европа, Америка и Азия;
  • сред нашите служители има специалисти с най-различна професионална квалификация, които работят в разнообразни научни области, в зависимост от сферата на приложение на съответния продукт;
  • формулите на продуктите с безупречно качество са съставени в съответствие с европейските стандарти и научно обоснована клинична практика;
  • качествена разлика с пазарните аналози;
  • нашите екипи от специалисти създават релевантни справочници със съставки, като включват информация за технологичните производствени решения, пречистването на материалите и провежданите химични анализи.

  Изследователска база

  • ние отделяме голямо внимание на развитието на изследователската и на технологичната база, като се концентрираме върху утвърждаването на базовите изследователски методи и на фундаменталната технология, както и върху търсенето на иновационни решения в областта на повишаване на усвояемостта на продуктите и на тяхната биодостъпност;
  • тестването на суровините и продуктите се извършва не само в Лабораторията, но и в различни изследователски центрове, университети и други научно-изследователски учреждения;
  • висококачествените суровини се доставят от Великобритания, Швейцария, Германия, Италия и други държави;
  • клиничните изследвания се провеждат в химични, аналитични и микробиологични лаборатории, за да се осигури в максимална степен постигането на ефективност на крайния продукт и да се потвърди, че съставките взаимно усилват действието си, а обвивката на капсулата се разтваря напълно в човешкото тяло;
  • по време на проучванията, ние доказваме, че качеството на продукта е максимално високо.

  Производствена база

  • ние се грижим изцяло за процеса на производство и доставката. Поемаме ангажимент пред партньорите си, производството ни да съответства на всички изисквания за надеждност, рентабилност и високо качество на биофармацевтичната продукция. Всички наши продукти са произведени съобразно международните стандарти за Добра производствена практика GMP (Good Manufacturing Practice);
  • в производството е внедрена система за анализ на рисковете и критичните контролни точки HACCP;
  • лабораторията DEM4 спазва всички изисквания на националите законодателства и строгите норми на Европейския регламент;
  • лабораторията DEM4 провежда вътрешни и външни одити;
  • производствените помещения на лабораторията са оборудвани в съответствие с най-строгите изисквания към контрола на качеството;
  • благодарение на атомно-емисионния спектрометър с индуктивно свързана плазма, ние извършваме анализ за недопускане и на най-незначителни частици от тежки метали;
  • засиленият контрол на качеството се дължи на двукратното изследване на суровините и на подробния анализ на крайния продукт;
  • подготвя се необходимата документация за регистрационния пакет на всеки продукт.

  В структурата на лабораторията DEM4 следва да се отбележат следните шест главни отдела и департаменти:

  • Службата за мониторинг на водещи научни иновации;
  • Центърът за взаимодействие с учени-резиденти и консолидиране на изследванията;
  • Отделът за лицензиране, регистрация и спазване на авторските права;
  • Службата за оперативно внедряване и производствени комуникации;
  • Департаментът по спазване на контрола на качеството и съответствието;
  • Маркетингова агенция.

  Основната задача на лабораторията DEM4 е формулирана много ясно: максимално бързо и точно определяне на жизнените потребности на съвременния човек и предлагане на оптимални социални и екологично отговорни начини за тяхното удовлетворяване.

  Тази задача се осъществява посредством ефективно консолидиране на усилията на висококвалифицирани специалисти, професионални колективи и индустриални предприятия, отговарящи на строгите изисквания на Vision, както и на концепцията за социална и екологична отговорност.

  Лабораторията DEM4 е и водещ икономически модел, който позволява по-ефективното инвестиране на средства в производството и в научните изследвания.

  Нашите ценности
  Креативен подход и ефективност. Нашият екип от професионалисти работи в атмосфера на постоянна мотивация за иновационни и креативни решения. Продукцията ни е ориентирана на първо място към потребителя. Лабораторията DEM4 се стреми да постигне оптимални резултати със запазване на абсолютната ефективност на работния процес и на разумната икономия на време.

  Продуктивност и гъвкавост. Ние винаги сме с една крачка напред, благодарение на натрупаните знания и навици и на продуктивността и оригиналността на нашите формули. Лабораторията DEM4 се стреми да бъде първа във всичко: от обема на продажбите до изследванията на потребностите на пазара. Бързите темпове на работа се постигат благодарение на ускорения процес на разработване на формули, стриктното подаване на документи за регистрация и на добре организирания процес на производство.

  Партньорство и доверие. Лабораторията DEM4 се стреми да развива доверителни партньорски отношения както с деловите партньори, така и с доставчиците и с други лица, с които контактуваме, тъй като доверителните партньорски отношения в бизнеса са залог и гаранция за успех и изпълнение на главната ни мисия.

  Нашите партньори
  Литовският Университет за медицински науки (Lithuanian University of Health Sciences), Научният център “Saulėtekio slėnis” (Sunrise Valley), Държавното управление за контрол на лекарствата на Литва (States Medicines Control Agency of Lithuania), Компания BioCare, Копенхаген, Компания Aconitum, JSC, Държавната служба за хранителен и ветеринарен контрол на Литва (State Food and Veterinary Service of Lithuania), Държавната служба по здравеопазване при Министерство на здравеопазването на Литва (State Public Health Service under the Ministry of Health of Lithuania), Каунаският технологичен университет (Kaunas University of Technology), Литовският изследователски център за селско и горско стопанство (Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry), Компания Martin Bauer Group, DOMACO Dr. med. Aufdermaur AG (производител на фармацевтични препарати), Компания Eurofins Scientific.