Компанията обявява специален промоушън
«Мерцедес OrgaNice от Президента»
THE LIST OF SPECIAL PROMOTION WINNERS
За да участвате в промоушъна, трябва да изпълните следните условия:

Трябва да бъдете постоянен участник в OrgaNice от януари 2015 до август 2015, т.е. във всеки от месеците да имате разнесена поръчка от еднa от програмите на OrgaNice (за новите дистрибутори от периода януа- ри-август 2015 – от месеца на подписване и до август включително).В периода януари 2015 - август 2015 да създа- дете нови организации, чиито дистрибутори да рекрутират с OrgaNice. Под нови дистри- бутори се подразбират дистрибуторите от първа линия, подписали договор в периода януари 2015 - август 2015 и дистрибуторите от техните организации.
ПРАВИЛА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ НА ТОЧКИТЕ

Новите дистрибутори
от 1-ва линия носят по 2 точки

Новите дистрибутори
от 2-ра линия носят по 2 точки
 

Новите дистрибутори
от 3-та линия носят по 2 точки

Новите дистрибутори
от 4-та линия и надолу – 1 точка
 • За повторна закупка на комплект OrgaNice от нов
  дистрибутор, независимо на коя линия в организацията – 1 точка.
 • За допълнително клонче от нови, рекрутирани с OrgaNice с дълбочина не по-малко от 3 нива - + 2 точки.
 • За допълнително клонче от нови дистрибутори,
  рекрутирани с OrgaNice с дълбочина над 6 нива - + 5 точки.
 • За лична поръчка на комплект OrgaNice, направена в периода януари-август 2015, считано от втория комплект – +2 точки.
 • За клиентска поръчка на комплект OrgaNice, отнесена към личните закупки на дистрибутора, в периода януари-август 2015 – 2 точки.
 • Нивото се определя с помощта на компресия по новите дистрибутори, закупили програма OrgaNice.
 • Специална възможност за новите дистрибутори,
  подписали договор в периода януари – август 2015. При подписване на първи нов дистрибутор-участник в програмата OrgaNice те получават допълнителен Welcome Bonus – 2 точки
Всички дистрибутори-участници в промоушъна се разделят на 4 групи по регионален принцип:

РУСИЯВИЕТНАМСТРАНИ ОТ ОНДЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ

ЧЕТИРИМАТА ПОБЕДИТЕЛИ (по един от всяка група):
 • Участват във VV2015 (Виетнам), с настаняване в стаи от висока категория.
 • Участват в теглене на Mercedes E-клас, брандиран в стил OrgaNice.
 • Дистрибуторите, които не спечелят Mercedes, получават компютър iMac.
При равен брой точки, предимство ще имат дистрибуторите, които са в по-висока квалификация в периода на промоушъна (сборът от броя звез- ди умножен на брой месеци), а при еднаква квалификация – предимство ще има дистрибуторът с по-голям сто- кооборот до 6 линия за периода януа- ри-август 2015.

ТЕГЛЕНЕТО НА НАГРАДАТА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПО ВРЕМЕ НА MILLENIUM 2015

Дистрибуторите, заели 2 и 3 места във всяка от групите (общо 8 дистрибутора), получават:
 • Millenium Travel Bonus в размер на 1000 Евро
 • MacBook Air на сцената на Millenium